Corona hulp maatregelen door het kabinet

Het kabinet komt met onderstaande coronavirus maatregelen:

1. De NOW-regeling

Alle werkgevers die vanaf 1 maart 2020 een omzetdaling van minimaal 20% hebben of verwachten, kunnen een verzoek indienen om maximaal 90% van hun loonkosten over een periode van drie maanden gecompenseerd te krijgen van het UWV.

Die 90% geldt alleen bij een 100% omzetdaling. Voor de overige gevallen is de compensatie naar rato. Naast een minimale omzetdaling van 20% geldt als belangrijkste voorwaarde dat u tijdens de periode van compensatie geen ontslag voor werknemers mag aanvragen wegens een bedrijfseconomische reden.

Na de 3 maandenperiode wordt bekeken wat daadwerkelijk de omzetdaling was. Dan krijgt u eventueel nog een bedrag bijgestort of een verplichting tot terugbetaling.

2. Regeling voor de zzp’ers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers te ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

3. Later de verschuldigde belasting betalen

Het kabinet heeft aangegeven dat de Belastingdienst uitstel van betaling zal verlenen voor verschuldigde omzet-, inkomsten-, loon- en vennootschapsbelasting, als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Een individuele beoordeling vindt later plaats.

Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

4. Btw terugvragen als afnemers hun schulden niet meer betalen.

Het is nuttig om te beoordelen of afnemers door de coronacrisis hun schulden niet meer kunnen betalen. Als dit het geval is, kan de btw namelijk onder voorwaarden worden teruggevraagd.

U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. De vordering is in ieder geval oninbaar 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum die tussen u en uw klant is overeengekomen. Maar als eerder vaststaat dat de afnemer niet gaat betalen, kunt u dan al de btw terugvragen. Heeft u de niet-betaalde btw teruggevraagd van de Belastingdienst, maar betaalt uw afnemer alsnog? Dan moet u de btw (weer) afdragen.

5. Voorlopige belastingaanslag verlagen

Indien een voorlopige aanslag is opgelegd en gedurende het boekjaar blijkt dat de fiscale winst lager zal zijn dan de ten behoeve van de voorlopige aanslag ingeschatte winst, dan kan om vermindering van de voorlopige aanslag worden verzocht. Dan zal u direct minder belasting hoeven te betalen. Het kabinet heeft aangegeven dat verzoeken om vermindering in verband met het coronavirus door de Belastingdienst zullen worden ingewilligd.